NO*Keylakatt Maisie & Odeon av Holskogen

Den 24. oktober 2021 fikk NO*Keylakatt Maisie fem jenter.

Stofa, Sølje, Silya, Stacey & Silke